КЕП СӦС

Аш кылгада, бала јашта.           Кеҥ тон јыртылбас, кеп сӧс бузулбас. Коп сӧстӧ чын јок, кеп сӧстӧ тӧгӱн јок.              Укаалу сӧсти угарга макалу.                Калык-јон качан да бӧкӧ.               Јаҥыс кижи чыдабаза, эл-јон чыдаар. Јоонду от ӧчпӧс, јон улус јоксырабас. Јазылар ооруныҥ эми кӧп.

ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ШӰӰЛТЕЛЕР ЛЕ КӰӰНЗЕМЕЛДЕР

    17.05.15   04:28

"Азатпай" сайтты ачкан УЛУСКА jаан быйаныс! Акту кÿÿниле тöрöл тили, калыгы, jери учун сананып турганага АЛКЫШ-БЫЙАН! Кöп, учурлу иш эдип турганаарды, jаан амадулу, ичкери санаалу болгоноорды jöмöп лö оморкоп турус!
    13.04.15   06:29

Балдарга учурлалган алтай кожондор болгон болзо,Јакшы болор эди. Темдектезе, "Кара кураанак"
"Мен тударым чымылды", "Јалку киске онон до оско
    13.04.15   04:07

Коркышту jакшы сайт эмтир. быйан слерге!
    26.03.15   23:56

Мындый jараш, jилбилу сайт ачканыгарга jаан быйан!!!Бу сайт бистин ижиске jаан болуш ла суунчи!
    15.02.15   06:41

Сайтка jаан jедимдер куунзейдис! Байрамдарга учурлай, оогош болчомдор уренгедий улгерлер, куучындар кооп чыксын. Таскадаачыларга jаан болуш болзын.
    24.01.15   21:49

Эзендер кара башту калык! Мен иженедим jаны ачылган "Азатпай" сайт, бойынын тузасын алтай калыкка jетирер деп. Анчада ла ол огош балдарга керек. Мынан аары алтай мултьтфильмдар эдип, оско калыктардын м/фильмдарын алтай тилге кочирер ишти эчимдуу баштап ийзе jакшы ла jилбилу болор эди.
Бис ончогыс Кулер Эзендикичка болужар керек. Тууразында турбай.
    16.11.14   07:37

Кÿндÿлÿ кычыраачылар, Азатпайдыҥ айылчылары! Слердиҥ чийген jылу сöстöрöрди jöмöп турум, баштанадым слерге бу сайттыҥ jÿрÿмин jарандырарга эмеш те болзо элбеде тузаланактар деп. Алтай тилдиҥ ÿредÿчилерин сурап турум - бойыгардаҥ иштеп тузаланып турган бичимелдереер сайтка салыгар. Куҥурап брааткан тилисти кöдÿректер. Кÿлер Эзендиковичке бек су-кадык кÿÿнзейдим, бу ишти оноҥ ло ары уулалтар!
    28.10.14   00:15

Азатпай сайт коркушту керектӱ ле тузалу болтыр. Анчада ла ӱренчиктерге, ӱредӱчилерге, ада-энелерге. Јаан быйан келер ӧйдиҥ ӧзӱмине јарамыкту, тузалу иштер бӱдӱрип турган улустарга јабыс баажырып, быйанымды јетиредим.
    13.03.14   02:40

Jакшылар ла! Быйан болзын слерге!
Jаан эjем куучындап турган чорчокторди кычырып,оогош тужымды элестетим.ц. Кеп-состорди ондоп, jурумге карбайган будактарды одорго 1енил. Студент кижи уйуктаар алдында чорчок кычырала тату-амыр уйуктап, jараш туштер кородим.
    11.03.14   21:29

Кулер, привет, брат! Сайт мне и сыну очень понравился, весьма оригинально, необычно. Думаю, полностью соответствует детскому чудесному, лучезарному миру. Этот красочный мир так сейчас необходим сегодняшним детям. Ибо они на пределе, на грани, у конечной черты, из-за жестокого обращения и, думается совершенного непонимания старших по отношению к детям. Ты как раз сумел создать тот чудесный мир детства о котором так мечтал наш любимый писатель Антуан Экзюпери. Так что еще раз от души поздравляю с этим отличным, многообещающим сайтом. Рад за детей Алтая.

Добавить сообщение

* Имя:


E-mail:


* Текст:


* Подтвердите, что Вы не робот: